Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť EX-CORP, s. r. o., so sídlom Veľká strana 93/7, 94144 Trávnica, IČO: 44 095 074 (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému tohto online elektronického obchodného domu (ďalej len „systém“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a kompetencie predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

DOPRAVA, POŠTOVNÉ A SPôSOB PLATBY

Aktuálne možnosti a ceny dopravy sú uvedené v časti "Doprava a spôsob platby"

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená oboma zmluvnými stranami v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých registračným formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.
 6. Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).
 7. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky, meno a email resp. kontakt. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že kupujúci použil ako formu platenia "platba bankovým prevodom", predávajúci vráti finančné prostriedky bankovým prevodom na účet kupujúceho a to do 7 dní. V ostatných prípadoch je potrebné, aby kupujúci uviedol číslo účtu a názov banky, pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.
 8. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 9. Doba platnosti akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 10. Objednávky nad hodnotu 400€ - Pri objednávkach v hodnote vyššej ako 400€ vyžadujeme platbu vopred a to 50% z celkovej hodnoty nákupu prevodon na bankový účet.

DODACIE PODMIENKY, EXPEDIČNÉ LEHOTY A PREPRAVNÉ

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote do 7 dní upovedomí.
 2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upovedomený emailom.
 3. Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Kuriéra.
 4. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti vis major. V prípade ďalšej expedičnej lehoty bude zákazník informovaný emailom, alebo telefonicky.
 6. V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Je možné v objednávke uviesť prednostnú realizáciu objednávky, resp. telefonicky doplniť uvedenú požiadavku.
 7. Tovar na skalde odošleme prostredníctvom balíka KURIÉROM s doručením do 2 pracovných dní.
 8. Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je potrebné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytok tovaru bude vyexpedovaný, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník uhradí poštovné za obidve zásielky.
 9. Obchodná spoločnosť EX- CORP, s. r. o. nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.

 

PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

 1. Dobierkou
 2. Platba priamo na účet spoločnosti
 3. Doručená faktúra slúži ako dodací list.
 4. Ceny určené v našom internetovom obchode sú uvedené s DPH a sú konečné.
 5. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

NEDORUČENÉ ZÁSIELKY

 1. Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne do 7. dní od odoslania správy.
 2. Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
 3. Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.
 4. Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.
 5. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne EX-CORP, s.r.o. a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

 1. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.
 2. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predavajúcemu.
 3. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
 1. Kontaktovať predávajúceho (viď kontakt), ktorému oznámiť, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a čísla svojho účtu, resp. adresu pre vrátenie peňazí.
 2. Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tento na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, uvedenú v sekcií „kontakt“. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar zasielajte prosím späť:
  • v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužitý,
  • nepoškodený,
  • kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
  • spolu s dokladom o kúpe.
 3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 4. Tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
 5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka v platnom znení o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 10% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote do 15 dní.
 6. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV

 1. Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predavajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predavajúcemu svoje obchodné meno,adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.
 3. EX-CORP s.r.o. rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.
 4. V prípade ad hoc môže naša spoločnosť od Vás požadovať aj osobné údaje nad rámec štandardných osobných údajov (napr. ak to bude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis), výlučne však za účelom poskytnutia kvalifikovanej služby a za podmienky, že budete vopred s týmito skutočnosťami oboznámení. Či nám oznámite tieto informácie, bude záležať len na Vás.
 5. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu.  Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo priamo v on-line režime po prihlásení do systému. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.
 6. Zaslaním záväznej objednávky internetovému obchodu www.junkride.sk/eshop udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas na zhromažďovanie, používanie a spracovanie osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomnou formou (e.mail, listová zásielka) odvolať.  Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.
 7. EX-COR s.r.o. sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje použijeme výlučne k tomu, aby sme sa s Vami spojili s cieľom komplexne splniť Vaše požiadavky a potreby a neustále zlepšovať služby našej spoločnosti.
 8. EX-COR s.r.o. sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme, pokiaľ takáto skutočnosť nebude predmetom vzájomnej dohody pred uskutočnením obchodu.
 9. EX-COR s.r.o. môže použiť sporadicky osobné údaje alebo ich časť v súhrnnej forme výlučne pre potreby štatistických analýz, rozborov alebo správ, za podmienky, že z takto získaných dát nebude možné získať žiadne identifikačné osobné údaje konkrétnej osoby.
 10. EX-COR s.r.o. je nútená zverejniť Vaše údaje  jedine organizáciam, s ktorými je nutné spolupracovať pri vybavovaní Vašej objednávky. Sú to banky (klienti ktorých u nás môžu platiť cez internet banking) a, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.
 11. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. EX-COR s.r.o. bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
 12. Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.
 13. EX-COR s.r.o. Vás bude kontaktovať len v prípade, ak nám poskytnete Vaše telefónne číslo alebo e - mailovú adresu. Ak sa budeme s Vami kontaktovať a Vy nebudete mať záujem dostávať od nás viac informácií o našich výrobkoch, dajte nám vedieť, niektorou z uvedených možností.
 14. EX-COR s.r.o.uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a tieto sú chránené pred neoprávnenými zásahmi, najmä zneužitím alebo zverejnením spôsobom, ktorý je taxatívne stanovený v príslušnom vnútornom normatívnom právnom akte našej spoločnosti.

 

REKLAMČNÝ PORIADOK

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Reklamácie sa vzťahuje iba na skryté chyby materiálu a výrobné chyby.

 

Záruka sa nevzťahuje napríklad na:

 • viditeľné zavinenie poškodenia zákazníkom v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, nespránej montáže alebo pádom
 • obvyklé opotrebovanie
 • škody z neodborného používania produktov
 • škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou
 • chyby spôsobené mechanickou silouZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Údaje spoločnosti: 

EX-CORP s.r.o.
Veľká strana 93/7
941 46 Trávnica
IČ DPH: SK2022603363
IČO: 44 095 074
DIČ: 2022603363
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 21986/N
Bankové spojenie: 2461712253 / 0200 (VÚB banka)